Disclaimer

Disclaimer van KamerVlissingen

KamerVlissingen is niet aansprakelijk voor de inhoud van KamerVlissingen, noch van websites die op enigerlei wijze met KamerVlissingen zijn verbonden. KamerVlissingen is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op KamerVlissingen beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KamerVlissingen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via KamerVlissingen worden aangeboden. KamerVlissingen garandeert niet dat de op KamerVlissingen aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KamerVlissingen garandeert ook niet dat de op KamerVlissingen aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KamerVlissingen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in KamerVlissingen hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KamerVlissingen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KamerVlissingen. U vrijwaart KamerVlissingen voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website KamerVlissingen.